hania_07

53 teksty – auto­rem jest ha­nia_07.

Mo­je ser­ce jest puszką pan­do­ry. Le­piej, jeśli po­zos­ta­nie zam­knięte na zawsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2013, 19:04

A ja wciąż trzy­mam tą książkę w ręku.
Od ty­god­nia nie mam pojęcia, w które miej­sce ją odłożyć.


/ kiedy nie ma­my pojęcia, jak od­nieść się do da­nej sytuacji... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 lutego 2012, 19:42

Te wy­jaz­dy, podróże, życie na wa­liz­kach... Bo na­dal łudzę się, że kiedyś wy­siądę z po­ciągu i ktoś jed­nak będzie na mnie cze­kać na tym cho­ler­nym dworcu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 stycznia 2012, 22:53

Kiedy się sta­ramy moc­no - nic nig­dy nie wychodzi.
Ale nie liczmy na to, że gdy w ogóle przes­ta­niemy się sta­rać, co­kol­wiek się uda. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 3 stycznia 2012, 17:15

W swoim życiu sprzątać mu­simy sami.

Ku­piłam pu­dełka, seg­re­gato­ry, worki.

Do pu­dełek scho­wałam Two­je oczy, do­tyk. Głos nie chciał się zmieścić.W seg­re­gato­ry pow­ciskałam wspólne chwi­le. Zab­rakło miej­sca dla wspom­nień. Up­chałam je w wor­ki. Zawiązałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 listopada 2011, 00:54

Cho­ler­nie kuszę los, na­ginając re­zerwę bez­pie­czeństwa, poz­wa­lając ad­re­nali­nie pul­so­wać w żyłach... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 listopada 2011, 00:40

W każdym drgnieniu po­wiet­rza nasłuchuję Two­jego tem­bru głosu.
W każdym pro­mieniu słońca wy­pat­ruję Two­jego blas­ku oczu.

Dla­tego wolę ciężkie, ma­laryczne po­wiet­rze i niebo zas­nu­te chmurami. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 listopada 2011, 22:05

Ile mam dziś w głowie myśli. Ile py­tań. Ile niewy­powie­dzianych słów. Nieod­by­tych rozmów. Ile nieod­kry­tej miłości. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 listopada 2011, 00:45

Straszna ta śmierć, co ludzką ma twarz. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 listopada 2011, 22:13

To ja sa­ma składam się z nies­kończo­nej ilości os­trych dro­binek, nies­ka­zitel­nie czys­tych, mieniących się tęczą barw, pob­rzmiewających echem od­bi­tym od pus­tych ścian...

Będąc ze szkła,choć tak piękni, mi­mowol­nie ra­nimy wszys­tkich, którzy chcieli­by być bliżej... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 października 2011, 15:37

hania_07

Własne myśli... jako list, który nigdy nie trafi do właściwego adresata...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hania_07

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność